Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
STT Tên mẫu biểu Ký hiệu Mẫu trắng Mẫu ví dụ Xem
1 Lĩnh vực Tu Pháp - Đăng ký lại khai tử (mức độ 3) 1.005461.000.00.00.H15 Tải về
2 Lĩnh vực Tư Pháp - Đăng ký lại khai sinh (mức độ 3) 1.004884.000.00.00.H15 Tải về
3 Lĩnh vực Tư pháp - Đăng ký khai tử (mức độ 3) 1.000656.000.00.00.H15 Tải về
4 Lĩnh vực Tư pháp - Đăng ký khai sinh (mức độ 3) 1.001193.000.00.00.H15 Tải về
5 Lĩnh vực Tư pháp - Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (mức độ 3) 1.004873.000.00.00.H15 Tải về
6 Lĩnh vực Tôn giáo - Đăng ký hoạt động tín ngưỡng (mức độ 3) 2.000509.000.00.00.H15 Tải về
7 Lĩnh vực Tôn giáo - Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng (mức độ 3) 1.001028.000.00.00.H15 Tải về
8 Lĩnh vực Tư pháp & Hộ tịch - Cấp bản sao trích lục hộ tịch (mức độ 4) X.2.000635.000.00.00.H15 Tải về
9 Lĩnh vực LĐTBXH - Mua bảo hiểm y tế (mức độ 4) 1.002738.000.00.00.H15 Tải về
10 Lĩnh vực LĐTBXH - Giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ (mức độ 4) X-CSXH44 Tải về
11 Lĩnh vực LĐTBXH - Hỗ trợ đột xuất chi phí mai táng cho đối tượng trợ cấp đột xuất (mức độ 4) 2.000744.000.00.00.H15 Tải về
12 Lĩnh vực LĐTBXH - Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng (mức độ 4) 1.001731.000.00.00.H15 Tải về
13 Lĩnh vực môi trường - Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (Mức độ 3) 2.002213.000.00.00.H15 Tải về
Lĩnh vực Tu Pháp - Đăng ký lại khai tử (mức độ 3)
Ký hiệu: 1.005461.000.00.00.H15 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
Lĩnh vực Tư Pháp - Đăng ký lại khai sinh (mức độ 3)
Ký hiệu: 1.004884.000.00.00.H15 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
Lĩnh vực Tư pháp - Đăng ký khai tử (mức độ 3)
Ký hiệu: 1.000656.000.00.00.H15 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
Lĩnh vực Tư pháp - Đăng ký khai sinh (mức độ 3)
Ký hiệu: 1.001193.000.00.00.H15 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
Lĩnh vực Tư pháp - Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (mức độ 3)
Ký hiệu: 1.004873.000.00.00.H15 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
Lĩnh vực Tôn giáo - Đăng ký hoạt động tín ngưỡng (mức độ 3)
Ký hiệu: 2.000509.000.00.00.H15 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
Lĩnh vực Tôn giáo - Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng (mức độ 3)
Ký hiệu: 1.001028.000.00.00.H15 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
Lĩnh vực Tư pháp & Hộ tịch - Cấp bản sao trích lục hộ tịch (mức độ 4)
Ký hiệu: X.2.000635.000.00.00.H15 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
Lĩnh vực LĐTBXH - Mua bảo hiểm y tế (mức độ 4)
Ký hiệu: 1.002738.000.00.00.H15 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
Lĩnh vực LĐTBXH - Giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ (mức độ 4)
Ký hiệu: X-CSXH44 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
Lĩnh vực LĐTBXH - Hỗ trợ đột xuất chi phí mai táng cho đối tượng trợ cấp đột xuất (mức độ 4)
Ký hiệu: 2.000744.000.00.00.H15 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
Lĩnh vực LĐTBXH - Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng (mức độ 4)
Ký hiệu: 1.001731.000.00.00.H15 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
Lĩnh vực môi trường - Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (Mức độ 3)
Ký hiệu: 2.002213.000.00.00.H15 Mẫu trắng:
Mẫu ví dụ: Chi Tiết:
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang