THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

Cập nhật lúc: 16:38 16/03/2018

 
1. Ông Nguyễn Thanh Vũ
- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện
- Điện thoại: 0262 3637 025
- Địa chỉ thư điện tử: vunt@krongana.daklak.gov.vn
 
 
2. Ông Hoàng Minh Giám
- Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy - PCT TT UBND huyện
- Điện thoại: 0262 3637 412
- Địa chỉ thư điện tử: giamhm@krongana.daklak.gov.vn

 

3. Ông Nguyễn Minh Đông
- Chức vụ: Huyện ủy viên - PCT UBND huyện
- Điện thoại: 0262 3637626
- Địa chỉ thư điện tử: dongnm@krongana.daklak.gov.vn

 

4. Ông Nguyễn Xuân An
- Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND và UBND
- Điện thoại: 0262 3637 026
- Địa chỉ thư điện tử: annx@krongana.daklak.gov.vn

 

 
5. Ông Lê Văn Tuấn
- Chức vụ: Trưởng Công an huyện
- Điện thoại: 0262 3637 567
      
 
6. Ông Phạm Ngọc Hùng
- Chức vụ: Trưởng phòng NN và PTNN.
- Điện thoại: 0262 3637 030
- Địa chỉ thư điện tử: hungpn@krongana.daklak.gov.vn
 
 
7. Ông Đặng Văn Tưởng
- Chức vụ: Chánh Thanh tra huyện
- Điện thoại: 0262 3637 522
- Địa chỉ thư điện tử: tuongdv@krongana.daklak.gov.vn
 
8. Ông Trần Đình Chiến
- Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
- Điện thoại:0262 3637 329
- Địa chỉ thư điện tử: chientd@krongana.daklak.gov.vn
 
 
9. Ông Võ Trung Dũng
- Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
- Điện thoại: 0262 3665 859
- Địa chỉ thư điện tử: dungvt@krongana.daklak.gov.vn
 
10. Ông Nguyễn Dương Hường
- Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
- Điện thoại: 0262 3637 031
- Địa chỉ thư điện tử: huongnd@krongana.daklak.gov.vn
 

 

11. Ông Lê Đức Thành
- Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ
- Điện thoại: 0262 3635 479
- Địa chỉ thư điện tử: thanhld@krongana.daklak.gov.vn
 
 
 
12. Bà Vũ Thị Thành Huế
- Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
- Điện thoại: 0262 3637 011
- Địa chỉ thư điện tử: huevt@krongana.daklak.gov.vn
 
 
13. Ông Nguyễn An Tòng
- Chức vụ: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Điện thoại: 0262 3635 330
- Địa chỉ thư điện tử: tongna@krongana.daklak.gov.vn
 
14. Bà H'Năm Niê
- Chức vụ: Trưởng phòng Y Tế
- Điện thoại: 0262 3635 577
- Địa chỉ thư điện tử: hnamnie@krongana.daklak.gov.vn

 

 
15. Đoàn Sỹ
- Chức vụ: Trưởng phòng KT -HT
- Điện thoại: 
- Địa chỉ thư điện tử: sydoan@krongana.daklak.gov.vn

 

 
16. Huỳnh Châu Trinh
- Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp
- Điện thoại: 
- Địa chỉ thư điện tử: trinhhc@krongana.daklak.gov.vn 

 

17. H' Ban Niê Kdăm
- Chức vụ: Trưởng phòng Dân tộc
- Điện thoại: 
- Địa chỉ thư điện tử: hbanniekdam@krongana.daklak.gov.vn

 

 
18. Lê Văn Tám
- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện
- Điện thoại: 
- Địa chỉ thư điện tử: