DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ LÃNH ĐẠO, CÁC PHÒNG BAN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Cập nhật lúc: 10:47 05/04/2018

TT

Họ và tên

Chức vụ

Tài khoản email

I

Thường trực HĐND huyện

 

01

Nguyễn Kính

CT HĐND

kinhn@krongana.daklak.gov.vn

02

Mai Văn Phương

PCT HĐND

phuongmv@krongana.daklak.gov.vn

II

Lãnh đạo UBND huyện

 

01

Nguyễn Thanh Vũ

CT UBND

vunt@krongana.daklak.gov.vn

02

Hoàng Minh Giám

PCT TT UBND

giamhm@krongana.daklak.gov.vn

03

Nguyễn Minh Đông PCT UBND dongnm@krongana.daklak.gov.vn

III

Văn phòng HĐND và UBND

vanphonghdub@krongana.daklak.gov.vn

01

Nguyễn Xuân An

Chánh Văn phòng

annx@krongana.daklak.gov.vn

02

H'Dung Niê Kdăm

Phó Chánh VP

hdungnk@krongana.daklak.gov.vn

03

Nguyễn Duy Hoàng

Phó Chánh VP

hoangnd@krongana.daklak.gov.vn

IV

Phòng Nội vụ                             

phongnoivu@krongana.daklak.gov.vn

01

Lê Đức Thành

Trưởng phòng

thanhld@krongana.daklak.gov.vn

02

Nguyễn Văn Lỡi

Phó Trưởng phòng

lơinv@krongana.daklak.gov.vn

03

Hoàng Ngọc Long

Phó Trưởng phòng

longhn@krongana.daklak.gov.vn

V

Thanh Tra

thanhtra@krongana.daklak.gov.vn

01

Đặng Văn Tưởng

Chánh TT

tuongdv@krongana.daklak.gov.vn

02

Bùi Viết Quý

Phó CTT

quybv@krongana.daklak.gov.vn

VI

Phòng Tài chính-Kế hoạch

phongtckh@krongana.daklak.gov.vn

01

Nguyễn Dương Hường

Trưởng phòng

huongnd@krongana.daklak.gov.vn

03

Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

binhnth@krongana.daklak.gov.vn

VII

Phòng Tài nguyên và MT

phongtnmt@krongana.daklak.gov.vn

01

Trần Đình Chiến

Trưởng phòng

chientd@krongana.daklak.gov.vn

02

Đinh Văn Quán

Phó Trưởng phòng

quandv@krongana.daklak.gov.vn

03

Nguyễn Đình Hữu

Phó Trưởng phòng

huund@krongana.daklak.gov.vn

VIII

Phòng NN&PTNT

phongnnptnt@krongana.daklak.gov.vn

01

Phạm Ngọc Hùng

Trưởng phòng

hungpn@krongana.daklak.gov.vn

03

Nguyễn Trần Ngọ

Phó Trưởng phòng

ngont@krongana.daklak.gov.vn

IX

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

phongktht@krongana.daklak.gov.vn

01

Đoàn Sỹ

Trưởng phòng

syd@krongana.daklak.gov.vn

02

Trần Phước Ku Ba

Phó Trưởng phòng

batpk@krongana.daklak.gov.vn

03

Trịnh Vũ Quang

Phó Trưởng phòng

quangtv@krongana.daklak.gov.vn

X

Phòng Tư pháp

phongtuphap@krongana.daklak.gov.vn

01

Huỳnh Châu Trinh

Trưởng phòng

trinhch@krongana.daklak.gov.vn

02

Phạm Hồng Sơn

Phó TP

sonph@krongana.daklak.gov.vn

XI

Phòng Y tế

phongyte@krongana.daklak.gov.vn

01

H’ Năm Niê

Trưởng phòng

hnamnie@krongana.daklak.gov.vn

02

Tào Thị Hoa

Phó Trưởng phòng

hoatt@krongana.daklak.gov.vn

XII

Phòng Dân tộc

phongdantoc@krongana.daklak.gov.vn

01

H' Ban Niê kdăm

Trưởng phòng

hbanniekdam@krongana.daklak.gov.vn

02

Trương Văn Phước

Phó TP

phuoctv@krongana.daklak.gov.vn

XIII

Phòng Văn hoá và Thông tin

phongvhtt@krongana.daklak.gov.vn

01

Vũ Thị Thành Huế

Trưởng Phòng

huevtt@krongana.daklak.gov.vn

02

Phạm Văn Bường

Phó Trưởng phòng

buongpv@krongana.daklak.gov.vn

03

Nguyễn Minh Nguyệt

Phó Trưởng phòng

nguyetnm@krongana.daklak.gov.vn

XIV

Phòng Giáo dục và Đào tạo

phonggddt@krongana.daklak.gov.vn

01

Võ Trung Dũng

Trưởng phòng

dungvt@krongana.daklak.gov.v

02

Hoàng Thị Cúc Hoa

Phó Trưởng phòng

hoahtc@krongana.daklak.gov.vn

03

Trương Văn Kiên

Phó Trưởng phòng

kientv@krongana.daklak.gov.vn

XV

Phòng Lao động, TB và XH

phongldtbxh@krongana.daklak.gov.vn

01

Nguyễn An Tòng

Trưởng phòng

tongna@krongana.daklak.gov.vn

02

Phan Xuât Thanh

Phó Trưởng phòng

thanhpx@krongana.daklak.gov.vn

03

Trần Văn Hưng

Phó Trưởng phòng

hungtranv@krongana.daklak.gov.vn

XVI

Thị trấn Buôn Trấp

buontrap@krongana.daklak.gov.vn

01

Y'Ter Bkrong

BT Đảng uỷ

yte@krongana.daklak.gov.vn

02

Trịnh Thành Đô

Phó BT, CT UBND

dott@krongana.daklak.gov.vn

03

Nguyễn Mạnh Thuấn

CT HĐND

thuannm@krongana.daklak.gov.vn

04

Lê Văn Tuệ

PCT HĐND

tuelv@krongana.daklak.gov.vn

05

Phạm Ngọc Thiệm

PCT UBND

thiempn@krongana.daklak.gov.vn

06

Văn Đức Tuấn

PCT UBND

tuanvd@krongana.daklak.gov.vn

XVII

Xã Bình Hoà

binhhoa@krongana.daklak.gov.vn

01

Chu Đức Hiển

BT Đảng ủy, CT HĐND

hiencd@krongana.daklak.gov.vn

02

Lê Như Diệu

CT UBND

dieuln@krongana.daklak.gov.vn

04

Trần Đăng Thiện

PCT UBND

thientd@krongana.daklak.gov.vn

05

Nguyễn Văn Mạnh

PCT UBND

hmanhnv@krongana.daklak.gov.vn

XVIII

Xã Quảng Điền

quangdien@krongana.daklak.gov.vn

01

Võ Vinh

BT, CT HĐND

vinhv@krongana.daklak.gov.vn

02

Đặng Thị Kim Tuyến

PCT UBND

tuyendtk@krongana.daklak.gov.vn

03

Lê Văn Kiên

CT UBND

kienlv@krongana.daklak.gov.vn

04

Trần Hữu Sinh

PCT UBND

sinhth@krongana.daklak.gov.vn

XIX

Xã EaBông

eabong@krongana.daklak.gov.vn

01

Châu Thị Nghĩa Nguyện

BT Đảng uỷ

nguyenctt@krongana.daklak.gov.vn

02

Y Thu Niê

PCT UBND

ythunie@krongana.daklak.gov.vn

03

Trần Minh Trí

PCT HĐND

tritm@krongana.daklak.gov.vn

04

Nguyễn Xuân Khu

CT UBND

khunx@krongana.daklak.gov.vn

XX

Xã Ea Na

eana@krongana.daklak.gov.vn

01

Phạm Thanh Tuấn

BT Đảng uỷtuanpt

@krongana.daklak.gov.vn

02

Nguyễn Đức Chơn

CT HĐND

chonnd@krongana.daklak.gov.vn

03

H’ Duyên Ksơr

CT UBND

hduyenksor@krongana.daklak.gov.vn

05

Bùi Công Lệ

PCT HĐND

lebc@krongana.daklak.gov.vn

06

Nay H’ Úy

PCT HĐND

uynh@krongana.daklak.gov.vn

07

Ybil ÊBan

PCT UBND

ypileban@krongana.daklak.gov.vn

08

Nguyễn Hà Đức

PCT UBND

ducnh@krongana.daklak.gov.vn

XXI

Xã Băng ADrênh

bangadrenh@krongana.daklak.gov.vn

01

Nguyễn Quang Thành

BT Đảng uỷ

thanhnq@krongana.daklak.gov.vn

02

Nguyễn Tất Thắng

PBT, CT HĐND

thangnt@krongana.daklak.gov.vn

04

H Juân Bdap

PCT UBND

hjuanbd@krongana.daklak.gov.vn

05

Đào Quốc Khánh

CT UBND

khanhdq@krongana.daklak.gov.vn

XXII

Xã ĐraySáp

draysap@krongana.daklak.gov.vn

01

Vũ Xuân Tiện

Bí thư

tienvx@krongana.daklak.gov.vn

02

Apuốt Y Jú

CT HĐND

yju@krongana.daklak.gov.vn

03

Nguyễn Quang Trung

PCT HĐND

trungnq@krongana.daklak.gov.vn

04

Uông Dương Trường

PCT UBND

truongud@krongana.daklak.gov.vn

05

Hòa Quang Trịnh

PCT UBND

trinhhq@krongana.daklak.gov.vn

XXIII

Xã Duk Kmăl

Durkmal@krongana.daklak.gov.vn

01

Trần Quốc Toàn

BT Đảng uỷ, CT UBND

toantq@krongana.daklak.gov.vn

02

Lê Xuân Lưu

PBT Đảng uỷ

luulx@krongana.daklak.gov.vn

03

Y Hêm Ênuôl

PCT HĐND

yhemenuol@krongana.daklak.gov.vn

04

Y Toan Hmôk

PCT UBND

ytoan@krongana.daklak.gov.vn

05

Võ Minh Quang

PCT UBND

quangvm@krongana.daklak.gov.vn