VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Cập nhật lúc: 16:34 16/03/2018

I. Chức năng, nhiệm vụ:
Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và thường trực Huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ; là trung tâmthông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ.
Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện uỷ và đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ.
Nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất Chương trình công tác của Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực, Hướng dẫn kiểm tra giám sát...
II. Lãnh đạo:
1. Ông Hoàng Quang Tía
- Chức vụ: Chánh Văn phòng
- Điện thoại: 0262 3637 422
- Địa chỉ thư điện tử: 
2. Ông Hoàng Văn Loan
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
- Điện thoại: 0262 3637 029

3.

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0262 3635 692