ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Cập nhật lúc: 09:49 26/04/2018

I. Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật...
II. Lãnh đạo:
1. Ông Nguyễn Ngọc Năm
- Chức vụ: UV BTV, Chủ nhiệm UBKT
- Số điện thoại: 02623635000
2. Bà Trần Thị Thu Thảo
- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT
- Số điện thoại: 0262 3637536