BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Cập nhật lúc: 16:35 16/03/2018

I. Chức năng, nhiệm vụ:
Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và thường trực Huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của HTCT trong huyện.
Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng vên, bảo vệ chính trị nội bộ của Huyện uỷ
Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất
Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị Nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, hướng dẫn kiểm tra, giám sát về lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ đảng đối với cấp uỷ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ; các cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý....vv thẩm đinh, thẩm tra 
II. Lãnh đạo:
1. Ông Trần Hữu Thọ
- Chức vụ: Trưởng  Ban Tổ chức Huyện ủy
- Điện thoại: 0262 3635123
2. Ông Hà Cao Chung
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban
- Điện thoại: 0262 3665556
3. Ông Lê Văn Nghị
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban