CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Cập nhật lúc: 16:37 16/03/2018

I. Ban Kinh tế - xã hội
 
1. Ông Nguyễn Năng Lưu
- Chức vụ: UV BTV, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội
- Điện thoại: 0262 3635345
- Địa chỉ thư điện tử: luunn@krongana.daklak.gov.vn
 
 
2. Bà H’Duyên Ksơr
- Chức vụ: Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội
 
3. Ông Phạm Ngọc Hùng
- Chức vụ: Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội
- Điện thoại:  0262 3637 026
- Địa chỉ thư điện tử: hungpn@krongana.daklak.gov.vn
 
II. Ban Pháp chế
 
 
 
1. Bà Đặng Thị Thu
- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế
- Điện thoại: 0262 3635598
- Địa chỉ thư điện tử: thudt@krongana.daklak.gov.vn
 
2. Ông Trần Đình Chiến
- Chức vụ: Ủy viên Ban Pháp chế
- Điện thoại: 0262 3637329
- Địa chỉ thư điện tử: chientd@krongana.daklak.gov.vn
 
3. Ông Lê Đức Thành
- Chức vụ: Ủy viên Ban Pháp chế
- Điện thoại: 0262 3635479
- Địa chỉ thư điện tử: thanhld@krongana.daklak.gov.vn
 
 
4. Bà Đặng Thị Kim Tuyến
- Chức vụ: Ủy viên Ban Pháp chế
- Điện thoại: 0262 3630015
- Địa chỉ thư điện tử: tuyendtk@krongana.daklak.gov.vn
 
II. Ban Dân tộc
 
1. Ông Nguyễn Ngọc Năm
- Chức vụ: UV BTV, Trưởng Ban Dân tộc
- Điện thoại: 0262 3637422
- Địa chỉ thư điện tử: namnn@krongana.daklak.gov.vn
 
2. Ông Lãnh Mạc Hùng
- Chức vụ:  Phó Trưởng Ban Dân tộc
- Điện thoại: 0262 3637422
- Địa chỉ thư điện tử: hunglm@krongana.daklak.gov.vn
 
3. Nguyễn Xuân An
- Chức vụ: Ủy viên Ban Dân tộc
- Địa chỉ thư điện tử: annx@krongana.daklak.gov.vn
 
4. Bà H’Huệ Niê Kdăm
- Chức vụ: Ủy viên Ban Dân tộc
 
5. Ông Vũ Xuân Tiện
- Chức vụ: Ủy viên Ban Dân tộc
- Địa chỉ thư điện tử: tienvx@krongana.daklak.gov.vn