HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội các buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc: 14:16 05/05/2022

   Ngày 04/5/2022, Đoàn giám sát số 36 của HĐND huyện đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội các buôn đồng bào dân tộc thiểu số huyện Krông Ana giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 11/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ông Mai Văn Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn - Chủ trì; tham gia buổi giám sát có các Ban HĐND huyện, thành viên đoàn giám sát số 36; ông Nguyễn Minh Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội các buôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

   Trong thời gian qua, UBND huyện đã chủ động bám sát các quyết định, quy định, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, Tỉnh và Nghị quyết của Huyện uỷ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động đã được cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ xã đến buôn quan tâm thực hiện; sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, địa phương, sự nỗ lực cố gắng, chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tham mưu, đề xuất và thực hiện kịp thời. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng tại các xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Rà soát, phát triển các mô hình, Tổ hợp tác để giải quyết việc làm, tăng thu nhập người lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2020, UBND huyện đã hỗ trợ cho 4 mô hình Tổ hợp tác tại các xã, thị trấn với tổng kinh phí là 412,2 triệu đồng, giao UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư.

   Bên cạnh những kết quả đạt trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội các buôn đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài nên công tác tuyên truyền, công tác tập huấn, đào tạo nghề còn chậm. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn chậm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai. Việc thành lập Tổ công tác, phân công phụ trách buôn tại các xã, thị trấn để chỉ đạo triển khai chưa cụ thể, sâu sát. Quá trình triển khai, công tác rà soát, lựa chọn mô hình chậm thực hiện.

   Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Mai Văn Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong việc triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội các buôn đồng bào dân tộc thiểu số huyện Krông Ana giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 11/10/2019. Đồng thời, đề nghị UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư theo đúng kế hoạch; chỉ đạo kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các mô hình, tổ hợp tác; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ở vùng đồng bào DTTS, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đã đề ra.         

Lê Chinh