Tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1970-22/4/2020)

Cập nhật lúc: 16:45 15/04/2020

Ngày 14/4/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Ana ban hành Hướng dẫn số 59-HD/TG về việc tuyên truyền, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê Nin (22/4/1970-22/4/2020).

Ảnh minh họa

Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm:  cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin – Lãnh tụ vĩ đại của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam; khẳng định giá trị bền vững và sức sống của cách mạng tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác- Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- Chào mừng 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2020) – Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới!

- Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!

- Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!

- Vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiến cách mạng Việt Nam!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh!

Nội dung chi tiết Hướng dẫn và đề cương tuyên truyền tại đây.

                                   

T/h: Mi Ni (Văn phòng HĐND và UBND huyện)