Thực hiện kế hoạch tăng trưởng năm 2015

Cập nhật lúc: 03:28 25/03/2016

Giá trị sản xuất theo giá so sánh 1994: 1.359.733 triệu đồng, đạt 100,45% KH; tăng 11,64% so với năm 2014, trong đó:

- Nông, lâm, ngư nghiệp: 636.415 triệu đồng, đạt 97,87% KH, tăng 4,93% so với năm 2014;

- Công nghiệp, xây dựng: 347.630 triệu đồng, đạt 103,59% KH, tăng 18,95% so với năm 2014;

- Thương mại, dịch vụ: 375.688 triệu đồng, đạt 102,14% KH, tăng 17,68% so với năm 2014.

Cơ cấu kinh tế theo giá so sánh năm 1994:

- Nông - lâm - ngư nghiệp 46,8%;

- Công nghiệp - xây dựng 25,57%;

- Dịch vụ 27,63%.

Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010:2.873.346 triệu đồng, tăng 9,3% so với năm 2014, trong đó:

- Nông, lâm, ngư nghiệp: 1.646.561 triệu đồng, tăng 2,61% so với năm 2014;

- Công nghiệp, xây dựng: 636.688 triệu đồng, tăng 19.26% so với năm 2014;

- Thương mại, dịch vụ: 590.097 triệu đồng, tăng 20,36% so với năm 2014.

Cơ cấu kinh tế theo giá so sánh năm 2010:

- Nông - lâm - ngư nghiệp 57,30%;

- Công nghiệp - xây dựng 22,16%;

- Dịch vụ 20,54%.

Giá trị sản xuất theo giá hiện hành:3.652.760 triệu đồng, đạt 97,47% KH năm, tăng 10,16% so với năm 2014, trong đó:

- Nông, lâm, ngư nghiệp: 2.074.187 triệu đồng, đạt 96,18% KH;

- Công nghiệp, xây dựng: 820.841 triệu đồng, đạt 98,21% KH;

- Thương mại, dịch vụ: 757.732 triệu đồng, đạt 100,33% KH.

Giá trị sản xuất bình quân đầu người:theo giá so sánh năm 1994: 15,56 triệu đồng; theo giá so sánh năm 2010: 32,89 triệu đồng; theo giá hiện hành: 41,81 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 861.791 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 13,99% so với năm 2014, trong đó: Ngân sách Nhà nước 487.201 triệu đồng, vốn ngoài quốc doanh 374.770 triệu đồng.

(Nguồn Văn phòng HĐND và UBND huyện)