Thực hiện kế hoạch tăng trưởng năm 2014

Cập nhật lúc: 08:58 10/08/2015

Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Krông Ana.

 

Giá trị sản xuất toàn huyện (theo giá cố định 1994) đạt gần 2118 tỷ đồng, bằng 99,42 % kế hoạch, tăng 11,04% so với năm 2013.

-Nông-Lâm-Ngư nghiệp : đạt gần 607 tỷ đồng, bằng 100,66 % kế hoạch, tăng 7,73% so với năm 2013

-Công nghiệp-xây dựng : đạt gần 293 tỷ đồng, đạt 98,98% kế hoạch tăng 13,84% so với năm 2013

-Thương mại-dịch vụ : đạt trên 319 tỷ đồng, đạt 97,56% kế hoạch, tăng 13,84% so với năm 2013.

Cánh đồng lúa nước xã Bình Hòa

Giá trị sản xuất toàn huyện (theo giá hiện hành) đạt gần 3315 tỷ đồng, bằng 100,24 % kế hoạch, tăng 11,98% so với năm 2013 .

- Nông-Lâm-Ngư nghiệp : đạt gần 1997 tỷ đồng, bằng 100,16 % kế hoạch 

-Công nghiệp-xây dựng : đạt gần 702 tỷ đồng, đạt 100,32% kế hoạch

-Thương mại-dịch vụ : đạt trên 617 tỷ đồng, đạt 100,32% kế hoạch

T/g : Ngọc Thạch