Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2016

Cập nhật lúc: 03:29 15/08/2016

Năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 sẽ tạo tiền đề và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, huyện Krông Ana có những điều kiện thuận lợi, khó khăn nhất định. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tiến hành đánh giá các nguồn lực, các điều kiện phát triển từ đó xây dựng các giải pháp cụ thể. Dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự giám sát của HĐND, sự chỉ đạo kịp thời của các cấp, sự nỗ lực cố gắng của các ngành và toàn thể nhân dân, trong 6 tháng đầu năm toàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, thể hiện trên các lĩnh vực như sau:

Lĩnh vực Kinh tế

1. Tăng trưởng giá trị sản xuất

- Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010: 1.243.908 triệu đồng, đạt 39,63% KH, tăng 9,13% so với năm 2015. Trong đó: Nông, lâm, ngư nghiệp: 474.397 triệu đồng, đạt 27,7% KH, tăng 4,81% so với cùng kỳ năm 2015; Công nghiệp, xây dựng: 383.831 triệu đồng, đạt 51,53% KH, tăng 13,08% so với cùng kỳ năm 2015; Thương mại, dịch vụ: 385.680 triệu đồng, đạt 56,59% KH, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2015.

- Giá trị sản xuất theo giá hiện hành: 1.584.062 triệu đồng, đạt 39,32% KH năm, tăng 9,64% so với năm 2015. Trong đó: Nông, lâm, ngư nghiệp: 635.784 triệu đồng, đạt 29,14% KH, tăng 5,61% so với cùng kỳ năm 2015; Công nghiệp, xây dựng: 494.537 triệu đồng, đạt 51,3% KH, tăng 14,05% so với cùng kỳ năm 2015; Thương mại, dịch vụ: 453.741 triệu đồng, đạt 51,41% KH, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2015.

2. Sản xuất nông - lâm nghiệp

- Vụ Đông Xuân:Đã hoàn thành kế hoạch gieo trồng với 6.092 ha/5.978 ha, đạt 101,9% KH, bằng 99,33% so với vụ Đông Xuân 2014 - 2015.

- Sản lượng lương thực cây có hạt thu được ước đạt 35.532 tấn/36.405 tấn KH, đạt 97,6%, bằng 90,47% so với cùng kỳ năm 2015.

- Vụ Hè Thu: toànhuyện gieo trồng được 8.902 ha/8.856 ha, đạt 100,5% KH.

- Diện tích cây lâu năm: 11.981 ha/11.981 ha, đạt 100% KH.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản, trong 6 tháng đầu năm là 373 ha/400 ha, đạt 93,25%KH cả năm, sản lượng nuôi trồng 522 tấn/790 tấn, đạt 66,08% KH cả năm, sản lượng khai thác 241 tấn/650 tấn, đạt 37,08% KH cả năm.

- Triển khai trồng 90.000 cây phân tán, 1.000 cây cảnh quan.

3. Chương trình Xây dựng nông thôn mới

Đến hết tháng 6/2016, toàn huyện có 86/133 tiêu chí đạt chuẩn NTM tăng 01 tiêu chí so với cuối năm 2015, trong đó: xã Quảng Điền đạt 19 tiêu chí, xã Bình Hòa đạt 14 tiêu chí, Dray Sáp đạt 12 tiêu chí, xã Ea Na và xã Băng Adrênh đạt 11 tiêu chí, xã Ea Bông đạt 10 tiêu chí, xã Dur Kmăl đạt 9 tiêu chí.

4. Tài nguyên và môi trường

Tổ chứcđăng ký kê khai cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện đạt 102,17% KH cả năm(153,25 ha/150 ha KH);

Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng từng bước đi vào ổn định, nề nếp.

5. Thu, chi ngân sách

Tổng thu cân đối ngân sách 6 tháng đầu năm 2016: 22.261 triệu đồng, đạt 50,71% so với dự toán cả năm tỉnh và huyện giao, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: thu thuế và phí 16.488 triệu đồng, đạt 56,08% so với dự toán tỉnh và huyện giao, tăng 20,12% so với cùng kỳ năm 2015; thu biện pháp tài chính 5.773 triệu đồng, đạt 39,81% so với dự toán tỉnh và huyện giao, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2015 (Thu tiền sử dụng đất: 4.398 triệu đồng, đạt 39,98% so với dự toán tỉnh và huyện giao, tăng 52,22% so với cùng kỳ năm 2015).

Chi cân đối ngân sách: 141.889 triệu đồng, đạt 53% so với dự toán cả năm tỉnh và huyện giao, bằng 89,25% so với cùng kỳ năm 2015.

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1. Giáo dục và Đào tạo   

Ngành giáo dục đã chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác của ngành, quy mô trường, lớp ngày càng ổn định và phát triển.  Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia tiếp tục được quan tâm. Tính đến tháng 6/2016, tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia là 20/46 trường, đạt tỷ lệ 43,48%.

2. Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm đầu tư.

100% Trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ, duy trì 8/8 xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn và cung cấp các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ cho các đối tượng trên địa bàn huyện.

3. Văn hóa và Thông tin

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện (2000 - 2015).

4. Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong 6 tháng đầu năm, đã tạo được việc làm cho 4.172 lao động, đạt 137,24%, đưa đi xuất khẩu lao động 17 người, đạt 85%. Mở được 05 lớp dạy nghề cho 120 lao động nông thôn, đạt 40% KH cả năm.

Các chế độ, chính sách đối với người có công được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ.

Hoàn thành việc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Kết quả: trên địa bàn toàn huyện có 3.802 hộ nghèo, chiếm 19,5% và 1.704 hộ cận nghèo, chiếm 8,74% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020).

Lĩnh vực Nội chính

1. Tư pháp, Thanh tra - giải quyết khiếu nại tố cáo

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tuyên truyền, giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

- Trong 6 tháng đầu năm đã triển khai thực hiện 06 cuộc thanh tra, đạt 54% KH cả năm.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: toàn huyện tiếp nhận 58 đơn/54 vụ việc. Đã chuyển đơn đến các cơ quan chức năng, UBND cấp xã để giải quyết đúng thẩm quyền 47 đơn; hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền 10 đơn; không đủ điều kiện xử lý 01 đơn.

- Công tác tiếp công dân: tiếp 55 lượt/48 vụ việc. Các kiến nghị, phản ánh của công dân được các cơ quan tiếp nhận và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

2. Công tác quốc phòng, an ninh

- Công tác giao nhận quân năm 2016 đạt 100% chỉ tiêu được giao (140 thanh niên); xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,24% so với dân số toàn huyện (KH là 1,22%).

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự được kiềm giảm, đã điều tra làm rõ 29/31 vụ, đạt 93,5%. Tai nạn giao thông được kiềm giảm trên cả 3 tiêu chí, trong 6 tháng đầu năm, xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm chết 04 người, bị thương 01 người, giảm 01 vụ, giảm 01 người chết, giảm 02 người bị thương so với cùng kỳ năm 2015.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Lĩnh vực Kinh tế

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đảm bảo sản lượng lương thực đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

2.Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường.

3. Đẩy mạnh các biện pháp thu NSNN trên địa bàn. Thu cân đối NSNN 6 tháng cuối năm 21.761 triệu đồng, trong đó: thu thuế, phí 13.011 triệu đồng; thu biện pháp tài chính 8.750 triệu đồng (bao gồm thu tiền sử dụng đất 6.623 triệu đồng). Chi cân đối NSNN 6 tháng cuối năm 185.000 triệu đồng.

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch.

5. Duy trì tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý khi có dịch bệnh xảy ra.

6. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn. 

7.Thực hiện tốt công tác lao động, thương binh xã hội. Tiếp tục mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch.

Lĩnh vực Nội chính

8. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, không để kéo dài, vượt cấp.

9. Duy trì nghiêm chế độ trực theo đúng quy định.Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những tháng cuối năm 2016.

 

                               Nguồn: Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Ana