Huyện Krông Ana phát triển mô hình kinh tế tập thể

Cập nhật lúc: 00:45 22/08/2016

Các mô hình kinh tế tập thể ở huyện Krông Ana đang từng bước được nhân rộng, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tiên phong trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tính đến cuối năm 2015, toàn huyện Krông Ana hiện có 20 hợp tác xã. Trong đó, có 10 hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ nông nghiệp, 2 hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 1 hợp tác xã xây dựng, 1 hợp tác xã vận tải, 6 hợp tác xã thương mại - dịch vụ. Phần lớn các hợp tác xã đều có nguồn vốn từ 800 triệu đồng đồng trở lên. Nhờ vậy, các hợp tác xã đã phát huy được vai trò trợ giúp kinh tế hộ phát triển hiệu quả; phối hợp cùng chính quyền cơ sở hướng dẫn bố trí cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới trong trồng trọt và chăn nuôi, làm nòng cốt trong công tác thú y, phòng trừ dịch bệnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều hợp tác xã tích cực tổ chức các hoạt động trợ giúp nông dân hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh với nhiều doanh nghiệp khác thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hoá, mở rộng ngành nghề, giải quyết nhu cầu việc làm. Bên cạnh đó, các hợp tác xã còn tích cực tham gia xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng tiến bộ, văn minh.

Để phát triển kinh tế tập thể của huyện Krông Ana  giai đoạn 2016-2020, huyện Krông Ana phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 1 hợp tác xã trở lên, đến năm 2020 toàn huyện có 25 hợp tác xã. Đẩy mạnh công tác vận động, hướng dẫn phát triển các hợp tác xã với các hình thức tổ chức đa dạng trong các ngành nghề, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng địa phương./.

                                                                                           Thế Hào (Đài Truyền thanh - Truyền hình)