Thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Cập nhật lúc: 20:36 28/09/2019

Thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường