Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 31 thửa đất ở khu dân cư Đông Nam bổ sung, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lăk

Cập nhật lúc: 16:00 05/11/2019

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 31 thửa đất ở khu dân cư Đông Nam bổ sung, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lăk

Trung tâm PT Quỹ đất