Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Cập nhật lúc: 11:02 16/12/2019

Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

UBND tỉnh