BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

Cập nhật lúc: 15:38 13/11/2018

I. Chức năng nhiệm vụ: đang cập nhật

II. Ban Thường vụ Huyện ủy:

1. Đ/c Nguyễn Kính 

2. Đ/c Y Nem Buôn Krông 

3. Đ/c Võ Đại Huế 

4. Đ/c Trần Hữu Thọ 

5. Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh

 

6. Đ/c Nguyễn Chí Quý

7. Đ/c Lê Thị Thu Phương

8. Đ/c Nguyễn Năng Lưu

9. Đ/c Nguyễn Ngọc Năm

10. Đ/c Hoàng Minh Giám

11. Đ/c Lê Văn Tám