THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Cập nhật lúc: 16:37 16/03/2018

 
1. Ông Y Nem Buôn Krông
- Chức vụ: PBT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
- Điện thoại: 0262 3637 024
- Địa chỉ thư điện tử: ynembk@krongana.daklak.gov.vn
 
 
 
2. Ông Mai Văn Phương
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
- Điện thoại: 0262 3637 023
- Địa chỉ thư điện tử: phuongmv@krongana.daklak.gov.vn
 
3. Ông Y Tam Êban
- Chức vụ: Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện
- Điện thoại: 0262 3635 711
- Địa chỉ thư điện tử: ytameban@krongana.daklak.gov.vn
 
 
4. Ông Nguyễn Năng Lưu
- Chức vụ: UV BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
- Điện thoại: 0262 3635 345
- Địa chỉ thư điện tử: luunn@krongana.daklak.gov.vn
 
 
5. Ông Tạ Quang Tuấn
- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
- Điện thoại: tuantq@krongana.daklak.gov.vn
- Địa chỉ thư điện tử: 0262 3635 123
 
6. Ông Nguyễn Ngọc Năm
- Chức vụ: UV BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện
- Điện thoại: 0262 3637 422
- Địa chỉ thư điện tử: namnn@krongana.daklak.gov.vn