ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

Cập nhật lúc: 10:17 14/11/2018

I. Chức năng, nhiệm vụ: đang cập nhật

II. Lãnh đạo:

1. Ông Nguyễn Năng Lưu:

- Chức vụ: UV BTV - Chủ tịch UB MTTQVN huyện

- Số điện thoại: 02623 665900

2. Ông Nguyễn Xuân Thảo:

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện

- Số điện thoại: 02623637033

3. Ông Y Dung Êban:

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện

- Số điện thoại: 02623708008