Kiểm tra công tác Nội vụ tại UBND các xã, thị trấn năm 2020

Cập nhật lúc: 14:04 13/11/2020

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Nội vụ năm 2020; Từ ngày 23/9/2020 đến ngày 30/10/2020, Đoàn kiểm tra công tác Nội vụ của huyện (Đoàn kiểm tra số 1950) tổ chức kiểm tra tại UBND 08 xã, thị trấn.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác công tác cải cách hành chính tại UBND các xã: Ea Na, Quảng Điền, Bình Hòa và Thị trấn Buôn Trấp và tình hình tổ chức và hoạt động tại các xã: Dray Sáp, Dur Kmăl, Băng A Drênh và Ea Bông.

Đoàn kiểm tra thực tế công tác CCHC tại UBND thị trấn Buôn Trấp

 Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, văn bản triển khai, thực hiện trong công Công tác CCHC và tổ chức hoạt động từ 01/01/2020 đến 30/8/2020 trên địa bàn các xã, thị trấn với 06 nội dung của công tác CCHC và tình hình tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị.

 Công tác cải cách hành chính và tổ chức hoạt động đã được Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Chế độ thông tin báo cáo định kỳ về công tác CCHC, tổ chưc hoạt động được thực hiện kịp thời và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Tuy nhiên, Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế và yêu cầu UBND các xã, thị trấn cần lưu ý khắc phục một số nội dung như: Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3,4, tỷ lệ trao đổi văn bản qua hộp thư công vụ còn thấp (còn sử sự hộp thư cá nhân Gmail trong trao đổi công việc); số lượng hồ sơ TTHC ở một số xã được cập nhật trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến còn thấp; Việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức còn một số hạn chế, chưa đạt yêu cầu; Kiểm tra, quản lý các mốc đại giới hành chính chưa được thường xuyên.

 Đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp hình thức nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 để đảm bảo mục tiêu của CCHC. Tập trung chỉ đạo quyết liệt sử dụng các phần mềm dùng chung (iDesk, iGate) trong công tác chuyên môn để nâng cao hiệu quả CCHC góp phần cải thiện kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm của huyện./.

Quang Vương