Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016

Cập nhật lúc: 07:42 18/01/2017

Ngày 17/01/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, Hội nghị do đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính tại các đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

UBND huyện xác định rõ công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Năm 2016, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã đi vào nề nếp, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được kiện toàn, việc nâng cao năng lực cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, xã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của các cơ quan đạt được những kết quả nhất định.

Các đại biểu đã thảo luận, nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, như: Nhận thức, năng lực trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính còn hạn chế; việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn chưa đồng bộ...

Đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Đại Huế đề nghị các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác CCHC, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành, Trung ương, của tỉnh, huyện về cải cách hành chính. Công khai niêm yết tất cả các TTHC kịp thời, đúng quy định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, đặc biệt trong giải quyết TTHC. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tham gia thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời, đồng chí nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm quy định xin lỗi các tổ chức, cá nhân bằng văn bản khi giải quyết quá hạn TTHC theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

 

Thái Ngân - Văn phòng HĐND và UBND huyện