Bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 12 (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Cập nhật lúc: 07:45 04/12/2019

Ngày 03/12/2019. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Krông Ana tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 12 (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Tham dự có đồng chí Nguyễn Chí Quý - Uỷ viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 72 Đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Krông Ana. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu quán triệt các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Đảng; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, chính trị trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và văn hóa, con người Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Chí Quý - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trao Giấy chứng nhận cho học viên

Kết quả kiểm tra chất lượng cuối khóa có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó: có 29 học viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 40%, 38 học viên đạt loại khá chiếm tỷ lệ 53% , có 5 học viên trung bình chiếm tỷ lệ 7%. Kết quả trên là cơ sở  để các học viên phấn đấu học tập, nâng cao hơn nữa trình độ Lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, đóng góp vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị. Đồng thời vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn và cuộc sống, nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng chính sách và pháp luật của Nhà nước để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

T/h: H’ Yi Êban ( Đài TT-THH)